Ölçme Değerlendirme


 Bağıl Değerlendirme Sistemi Değerlendirme Yöntemi

MADDE 13- (1) Bağıl değerlendirme sistemi, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun, grubun genel HBN ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır. Bağıl sistemin uygulanma esasları aşağıdaki maddede verilmiştir.

Harf notlarının hesaplanması

MADDE 14 - (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 16.05.2012 tarihli, 42 sayılı toplantısı/Karar.8)

  • HBN'si 35'in altında kalan ve/veya Bitirme/Bütünleme sınavına hakkı olduğu halde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları Bağıl Değerlendirme Sistemindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN'si 35'in altında kalan ve/veya Bitirme/Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF, devamsız öğrenciler FD harf notu alarak kalırlar.
  • HBN'si 100 olan öğrenciler Bağıl Değerlendirme Sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar. Bağıl değerlendirme sisteminde HBN değerlerinin harf notlarına çevrilmesinde değerlendirmeye katılan öğrencilerin HBN değerlerinin aritmetik ortalaması (p) ve standart sapması (a) esas alınır. Bu değerlerin hesaplanmasında ise Xt , bağıl değerlendirmeye dâhil edilen bir öğrencinin HBN'sini ve N, bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısını göstermek üzere aşağıdaki formüller kullanılır:

  • Bağıl değerlendirme sisteminde öncelikle bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı (N) ve standart sapma (σ) değerine bakılır. N < 20 ve/veya σ < 8 olması durumunda Tablo 2'deki sabit aralıklar kullanılır. N ≥ 20 ve σ ≥ 8 ise Tablo 3'te yer alan ortalama ve standart sapmaya bağlı değişken aralıklar kullanılır.
  • AA harf notu alt sınırının 100'ü aştığı durumda Tablo 2'deki sabit aralıklar kullanılır.

 

*Çakışmaların olmaması için aralıkların "dâhil" anlamına gelen "[" notasyonu ile sol taraftan kapalı ve "hariç" anlamına gelen ")" notasyonu ile sağ taraftan açık olarak belirtilmiştir. Tabloda , bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısını, , HBN değerlerinin ortalamasını, ise bu değerlerin standart sapmasını göstermektedir.

(6) Bütünleme sınavı harf notları, bütünleme sınavı HBN aritmetik ortalamasının bitirme sınavı HBN aritmetik ortalamasından küçük veya iki sınav HBN aritmetik ortalaması eşit olduğunda, bitirme sınavında oluşan aralıklara göre belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirilmesi bitirme sınavından bağımsız olarak yapılır.

(7) Standart sapmaya ilişkin eşik değer "8" dir. Ancak bu eşik değer ilgili birim yönetim kurulu kararıyla en fazla "10" değerine kadar yükseltilebilir. Bu suretle belirlenen eşik değer, öğretim yılı/yarıyılı başlangıcından önce Rektörlüğe bildirilir ve yeni değişiklik kararı bildirilmediği sürece son bildirilen eşik değer uygulanmaya devam edilir.

 

E-BULTEN