Program Genel Bilgileri


Birey, aile ve topluma gereksinimleri doğrultusunda gerekli sağlık bakım hizmetini veren profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik bilim ve sanatını birey, aile ve toplumun sağlık bakımını karşılamada en üst düzeyde kullanabilen ve tercih edilen mezunlar vermektir.

Programın Amacı:

Ön lisans diploma derecesine sahip hemşirelerin; birey, aile ve topluma, sağlık bakım gereksinimleri doğrultusunda bakım vermek üzere, bilgi, beceri ve tutumlarının gelişmesini sağlamaktır.
Programın Hedefleri:
1. Mesleki uygulamalarında; temel tıp bilimlerine, sosyal bilimlere, davranış bilimleri ile hemşirelik mesleğine özel bilgileri sentezler ve bunları uygulamaya aktarır.
2. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, iyileştirme ve rehabilite etmeye yönelik sağlık bakımı gereksinimlerini belirleyerek bakım verir.
3. Birey, aile ve toplumun sağlık bakımı ile ilgili eğitim gereksinimlerini öğretme-öğrenme süreci doğrultusunda karşılar.
4. Bireysel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır.
5. Sağlık politikalarını belirleyen ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar ile sağlık hizmeti arasındaki ilişkiyi kurarak ilgili sorunları kavrar.
6. Sağlık hizmeti ilgili sorunların çözümünde etkin rol alır.
7. Mesleki uygulamalarını kanıta dayandırır.
8. Mesleki rol ve işlevlerini gerçekleştirmede etkin iletişim becerilerini kullanır.
9. Mesleki rol ve işlevlerini gerçekleştirmede gerektiğinde ekip üyeleri ile işbirliği yapar.
10. Mesleki uygulamalarını mesleki ve etik değerlere temellendirir.
11. Liderlik ve yönetim becerilerini kullanarak bakımı yönetir.

-Günümüzde birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında hemşireler yaşamsal rol oynamaktadır.
-Programda yer alan dersler ve konular öğrencilerin mesleki alanda temel bilgi, beceri ve tutuma sahip olmalarını sağlayacak niteliktedir.
- Uzaktan eğitim şeklinde açılan bu program, öğrencilerin mekan ve zaman sınırlaması olmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden faydalanmasına olanak sağlamaktadır.

 

Anket hazırlanarak izlenecektir

Programda mesleki alanla ilgili temel bilgi, beceri ve tutum kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin gerekli donanım ve yetkinliğe sahip olarak sağlık bakımı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemesi, değerlendirmesi ve alanında kullanması hedeflenmektedir.

Dünyada ve Türkiye'de uzaktan eğitim destekli hemşirelik lisans tamamlama programları yaygın olarak uygulanmaktadır.

Dünyada ve Türkiye'de uzaktan eğitim destekli hemşirelik lisans tamamlama programları yaygın olarak uygulanmaktadır.

Program 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılında başlayacaktır. Öğrenci kontenjanı 1000 kişidir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Mezunu Hemşire

Mezunlar; sağlık kurum ve kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, sigorta şirketlerinde, okul sağlığı, iş sağlığı alanlarında istihdam edilebileceklerdir.

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin eğitim programındaki bütün dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

E-BULTEN